Grand Comic Reading Project Wiki
Advertisement

人物[]

喜歡向左走的女人 喜欢向左走的女人 xǐhuan xiàng zuǒ zǒu de nǚrén the female protagonist
喜歡向右走的男人 喜欢向右走的男人 xǐhuan xiàng yòu zǒu de nánrén the male protagonist

词汇[]

沮丧 沮喪 jǔ​sàng​ dispirited / dejected / dismayed
晴朗 晴朗 qíng​lǎng​ sunny and cloudless
遮住 遮住 zhē​zhù​ to cover (up) / to block / to obstruct / to shade
Advertisement